Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op SMAAKBOULEVARD 2018 (SMB 2018). Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

AANMELDING
• Aanmeldingen graag uitsluitend per inschrijfformulier of mail via spang31@gmail.com.
• Inschrijving is pas rechtmatig na schriftelijke bevestiging en betaling van de kosten.
• Bakken, braden, BBQ ‘en/of roken vallen onder de specifieke evenementvoorwaarden van de gemeente Amsterdam zoals verwoord in de door haar afgegeven vergunning.

ANNULERING
• Annulering kan uitsluitend schriftelijk/per mail.
Bij annulering eerder dan 2 weken voorafgaand van de SMB, is 0% van het totaal bedrag verschuldigd.
Bij annulering 1 tot 2 weken voorafgaand aan de SMB, is 50% van totaal bedrag verschuldigd.
Bij annulering later dan 1 week voorafgaand aan de SMB (inclusief annulering en/of niet verschijnen op de dag zelf), is het volledige bedrag verschuldigd en wordt geen restitutie verleend.

BETALING
• Betalingen alleen via bank NL53RABO0129378380.
• Alleen na betaling is reservering definitief.
• Alle (incasso-)kosten door niet tijdige betaling zijn voor rekening deelnemer.

VOORWAARDEN VOOR AANVANG
• Laden en lossen zonder doorgang te hinderen.
• De lostijden zo kort mogelijk houden, als dit niet mogelijk is bent u verplicht de organisatie van te voren in te lichten.
• Standplaats wordt aangegeven door organisatie op de dag zelf (!).
• Alleen verkoopauto’s/wagens kunnen blijven staan en alleen met parkeerontheffing.
• Kramen die een half uur voor aanvang nog leeg blijven vervallen aan de organisatie.
• Het is niet toegestaan om standplaatsen door te verkopen/te verhuren aan derde partijen.
• Het is niet mogelijk van kraamplaats te ruilen zonder toestemming van de organisatie.

TIJDENS INRICHTEN
• Doorgaande route zoveel mogelijk vrij houden.
• Schade aan kramen en voorzieningen en al of niet gemeentelijk straatmeubilair op locatie worden in rekening gebracht.
• Het is verboden te werken met spijkers wel met touw. Dus gebruik verwijderbaar plakband, tape enzovoort.
• De kraam dient er ten alle tijden verzorgd en opgeruimd uit te zien.
• De kraam dient ‘versierd’ te zijn, zorg voor een aantrekkelijk/feestelijk aangezicht.
• De kraam/standplaats dient ten alle tijden bemand te zijn.
• Muziek of ander geluid kan uitsluitend in overleg met de organisatie ingezet worden.
• De kraam dient vanaf de opening tot aan de sluiting bemand te zijn.

ENERGIE
• De organisatie spant zich in voor adequate stroomvoorziening.
• Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor juist en op tijd doorgeven van ernergie behoefte.
• Stroom wordt geleverd tot aan de standplaats. ZELF een GOED GEKEURDE KEMA keur haspel of verlengsnoer meenemen. (hier wordt op gecontroleerd door brandweer). Rol het snoer ALTIJD helemaal uit, dit is een verplichting!
• De organisatie zorgt desgewenst voor stroom. Gebruik van eigen aggregaten is NIET toegestaan.

TIJDENS DE MARKT
• Aanwijzingen van de politie of toezichthouders worden stipt en onmiddellijk opgevolgd.
• Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van de markt zonder restitutie
• Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

VEILIGHEID
Bij BBQbak, braadapparatuur gelden de volgende voorschriften:

a. apparatuur niet opstellen onder of in de nabijheid van luifels, parasols e.d.;
b. apparatuur altijd op vlakke stenen ondergrond of op onbrandbaar slecht warmtegeleidend material plaatsen;
c. apparatuur is met deugdelijke slangklemmen bevestigd en met goedgekeurde hogedrukslang aangesloten aan de drukhouder;
d. er zijn één of meer brandwerende deksels en brandwerende dekens aanwezig;
e. er is een CO2-blusser aanwezig: met een inhoud van minimaal zes kilo, die is voorzien van een rijkskeurmerk en jaarlijks wordt
gecontroleerd, en waarvan het keuringsbewijs op verzoek kan worden getoond.

HYGIENE / HACCP
• Bij etenswaar moet deze voldoen aan de eisen van Warenwet (HACCP).
• Voor meer info kijk op Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel.

NA AFLOOP
• Vertrek alleen mogelijk bij schoon opleveren van de standplaats. Hiervoor moet de “schoon achter laat lijst” getekend worden.
• Afval scheiden in de betreffende containers. Vuilniszakken zijn beschikbaar voor afvoer. Vraag er naar.
• Uiterlijk 2 uur na afloop moet uw kraam / standplaats vrij zijn.

OVERIGE AANDACHTSPUNTEN DEELNEMERS
• Zijn handelingsbekwame natuurlijke personen zijn van 18 +;
• beschikken over een vaste woon- en verblijfplaats;
• en kunnen zich legitimeren met een geldig Nederlands paspoort of geldig identiteitskaart.

MARKETING
• Gebruik van de naam SMB 2018 is niet toegestaan, ook niet voor eigen PR doeleinden, tenzij met toestemming van de SMB 2018 organisatie. Neem dus contact met ons op als je daarvoor goede ideeen hebt.

VERZEKERING
• De organisatie gaat ervan uit dat de deelnemer beschikt over een toepasselijke WA verzekering.

EIGEN RISICO
• De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan personen of goederen. tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
• Indien SMB 2018 door een onvoorziene omstandigheid of door overmacht afgelast, uitgesteld of ingekort wordt, kan SMB 2018 hier in geen geval aansprakelijk voor worden gesteld. Bij voortijdige algehele afgelasting, meer dan 2 dagen voor aanvang van de markt, wegens onvoorziene omstandigheden, ontvangen deelnemer een teruggave van 50% van de inschrijfkosten. Daar waar niet in deze voorwaarden is voorzien beslist de organisatie .

Namens Smaakboulevard team 2018, wij wensen u vooral een succesvol en plezierige SMB 2018 toe. Voor vragen of klachten bel 06-502878920 / spang31@gmail.com